👏 यहाँलाई धेरै धेरै बधाई छ ।

एक विशेष अनलाइन विजनेशको वेबिनारमा यहाँ रजिष्टर भईसक्नुभएको छ । पुर्ण रुपमा तयारी हुनुहोला । 

१. तपाईको नोट र पेन साथमा लिनुहोला । ✍
२. तालिमको अवधीमा कम्तीमा २ घण्टा समय बाह्य कुरामा ध्यान नदिई पुर्णरुपमा तालिममा सहभागी हुनुहोला । 🤫

Please Wait...

We are preparing the webinar for you within 50 seconds.

Click to add text or drag and drop element from right hand panel


©  ANUJBHAI 2020